МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЕЛЕКТРОННИЙ ОБЛІК: СИСТЕМА ВПОРЯДКУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

УДК 351.853.004.4+005+004] (063)

ББК 79.0я43 Е502

Електронний облік: система впорядкування інформації та реєстрації елементів нематеріальної культурної спадщини

УДК 351.853.004.4+005+004] (063)

ББК 79.0я43 Е502

 

Електронний облік: система впорядкування інформації та реєстрації елементів нематеріальної культурної спадщини:

 

Зб. наук. праць за матеріалами наук.-практ. конф., Київ, 10-11 листопада 2016 р. / Український центр культурних досліджень; заг. ред. О.А. Буценка ; упоряд. Снігирьова Л. М., відп. редактор Телеуця В. В. — К. : НАКККМ, 2016. — 64 с. Збірник упорядковано за матеріалами науково-практичної конференції «Електронний облік: система впорядкування інформації та реєстрації елементів нематеріальної культурної спадщини», яка проходила 10–11 листопада 2016 року м. Київ. Коло наукових інтересів учасників конференції сформовано за такими напрямами: Нематеріальна культурна спадщина як соціально-економічний ресурс розвитку регіонів; ІТ-технології як інструмент фіксації елементів нематеріальної культурної спадщини: український та міжнародний досвід; Елементи нематеріальної культурної спадщини як складова туризму; Методика просування елементів НКС до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони (на прикладі культурної спадщини караїмів та кримських татар); Менеджмент популяризації та збереження нематеріальної культурної спадщини на державному і регіональному рівнях; Роль системи освіти у формуванні механізмів збереження нематеріальної культурної спадщини. На основі теоретичних та практичних досліджень запропоновано науково обґрунтовані пропозиції, окреслені перспективи з питань електронного обліку елементів нематеріальної культурної спадщини на національному та регіональному рівнях. Матеріали конференції стануть у нагоді науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, які цікавляться культурною політикою, нематеріальною культурною спадщиною, електронним обліком, культурологією, філологією, а також широкому загалу читачів.

Редакційна колегія: Буценко О.А., директор Українського центру культурних досліджень (УЦКД); Дем’ян В.В., учений секретар УЦКД; Дмитренко М.К., доктор філол. наук, професор; Івановська О.П., доктор філол. наук, професор; Телеуця В.В., канд. філол. наук, доц., завідувач відділу культурної політики УЦКД; Снігирьова Л.М., канд. філол. наук, доц., старший науковий співробітник УЦКД; Босик З.О., канд. культурології, завідувач регіонального культурного розвитку УЦКД.

Схвалено до друку на засіданні Вченої ради Українського центру культурних досліджень Міністерства культури України, протокол № 8 від 07.11.2016 року Статті і тези подано в авторській редакції. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей. Рукописи не повертаються.

УДК : 351.853.004.4+005+004] (063)

ББК : 79.0я43

© Автори, 2016

©УЦКД, 2016

МАТЕРІАЛИ ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ КОНВЕНЦІЇ ПРО ОХОРОНУ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ: ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

УДК 719 (477)

ББК 71.0 (4УКР) І 543

Імплементація Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини: підсумки та перспективи

УДК 719 (477)  ББК 71.0 (4УКР) І 543

Імплементація Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини: підсумки та перспективи:

Зб. наук. праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 16 грудня 2016 р. / Український центр культурних досліджень; заг. ред. О.А. Буценка ; упоряд. Босик З.О., відп. редактор Телеуця В. В. — К. : НАКККМ, 2016. — 136 с. Збірник упорядковано за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Імплементація Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини: підсумки та перспективи», яка проходила 16 грудня 2016 року м. Київ. Коло наукових інтересів учасників конференції сформовано за такими напрямами: нематеріальна культурна спадщина як соціально- економічний ресурс розвитку регіонів: діяльність обласних центрів народної творчості; роль системи освіти (формальної та неформальної) у формуванні механізмів збереження нематеріальної культурної спадщини; діяльність громадських організацій у напряму збереження нематеріальної культурної спадщини; технологія збереження і презентація нематеріальної культурної спадщини у музеях України; медіа ресурс як засіб збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини. На основі теоретичних та практичних досліджень підбито підсумки, запропоновано та науково обґрунтовано пропозиції, окреслено перспективи з питань імплементації Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадини. Матеріали конференції стануть у нагоді науковцям, викладачам, аспірантам та студентам, які цікавляться культурною політикою, нематеріальною культурною спадщиною, електронним обліком, культурологією, філологією, а також широкому загалу читачів.

Редакційна колегія: Буценко О.А., директор Українського центру культурних досліджень (УЦКД); Дем’ян В.В., учений секретар УЦКД, нац. координатор проекту COMUS, нац. експерт; Богуцький Ю.П., директор Інституту культурології Національної академії мистецтв (НАМ) України, дійсний член (академік) НАМ України, віце-президент НАМ України, віце-президент Асоціації культурологів України, засл. діяч мистецтв України, канд. філос. наук, професор; Безгін О.І., дійсний член (академік) НАМ України, професор, канд. мистецтвознавства, професор, засл. діяч України; Бітаєв В.А., доктор філос. наук, професор, член-кор. НАМ України, академік АН вищої освіти України та Української АН, засл. діяч мистецтв України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, начальник Науково-організаційного управління НАМ України; Чміль Г.П., доктор філос. наук, академік НАМ України; Волков С.М., доктор культурології професор; Дмитренко М.К., доктор філол. наук, професор; Івановська О.П., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри фольклористики Інституту філології КНУ ім.Тараса Шевченка; Молодиченко В.В., ректор Мелітопольського ДПУ ім. Б.Хмельницького, доктор філос. наук, професор; Арабаджі О.С., канд. географічних наук, доцент, проректор Мелітопольського ДПУ ім. Б.Хмельницького; Босий О.Г., канд. іст. наук, професор кафедри теорії та історії мистецтва Інституту декоративно-прикладного мистецтва та дизайну ім. Михайла Бойчука; .Босик З.О., канд. культурології, зав. відділу регіонального культурного розвитку УЦКД; Наумовська О.В., канд. філол. наук, доцент кафедри фольклористики Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка; Неволов В.В., канд. мистецтвознавства, професор, н.с. відділу законодавчих розробок і проблем фінансування культури УЦКД; Павленко І.Я., професор кафедри фольклористики Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка, засл. діяч культури України; Снігирьова Л.М., канд. філол. наук, доц., с.н.с. УЦКД; Телеуця В.В., канд. філол. наук, доц., зав. відділу культурної політики УЦКД.

Схвалено до друку на засіданні Вченої ради Українського центру культурних досліджень Міністерства культури України, протокол № 10 від 06.12. 2016 року Статті і тези подано в авторській редакції. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей. Рукописи не повертаються.

УДК : 719 (477)

ББК : 71.0 (4УКР)

© Автори, 2016

© УЦКД, 2016

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «ТРАДИЦІЙНА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ХХІ СТОЛІТТЯ ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ЗАГРОЗИ, ПЕРСПЕКТИВИ»​

УДК 008(477) «21» (043)

ББК 71.1 (4УКР)лО

Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи

УДК 008(477) «21» (043)

ББК 71.1 (4УКР)лО

Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи:

Зб. наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 21 жовтня 2016 р. Київ : У 2-х т., Т.І. / Український центр культурних досліджень ; заг. ред. О.А. Буценка [та ін.] ; [упор. Босик З.О. ; відп. ред. Телеуця В.В.]. — К. : НАКККіМ, 2016. — 154 с.

Збірник упорядковано за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи», яку провів Український центр культурних досліджень спільно з Національним центром народної культури «Музей Івана Гончара» 21 жовтня 2016 р. Наповнення рубрик конференції охоплює актуальні питання в контексті політики держави щодо підтримки та розвитку традиційної культури, перспективи збереження та розвитку традиційної культури як складової культурної самобутності і ствердження ідентичності, становлення громадянського суспільства в Україні, дослідження нематеріальної культурної спадщини, акцентуючи увагу на сучасному стані та загрозах, збереження, інструментах її охорони та популяризації, а також збереження та популяризації традиційної культури кримських татар, караїмів України, формальної й неформальної мистецької освіти як складової розвитку художньої культури та передачі традиційних знань і навичок в сфері культурології, етнології, філології, педагогіки України та інших країн. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться культурною політикою, культурою, філологією та культурно-мистецькою спадщиною.

Редакційна колегія: Буценко О.А., директор Українського центру культурних досліджень (УЦКД); Дем’ян В.В., учений секретар УЦКД; Дмитренко М.К., доктор філол. наук, професор, провідний наук. співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики ІМФЕ імені М. Т. Рильського НАН України; Босик З.О., канд. культурології, завідувач регіонального культурного розвитку УЦКД; Снігирьова Л.М., канд. філол., доц., старший науковий співробітник УЦКД; Телеуця В.В., канд. філол., доц., завідувач відділу культурної політики УЦКД.

Схвалено до друку на засіданні Вченої ради Українського центру культурних досліджень Міністерства культури України, протокол № 7 від 19.10.2016

Матеріали подано в авторській редакції. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей.

Рукописи не повертаються, не редагуються.

УДК 008(477) «21» (043)

ББК 71.1 (4УКР)лО

©УЦКД, 2016

© Автори, 2016