КРОЛЕВЕЦЬКІ ТКАНІ РУШНИКИ

Міністерство культури України

Український центр культурних досліджень

Районна державна адміністрація Кролевецького району Сумської області

Періодичний бюлетень «Нематеріальна культурна спадщина України»

КРОЛЕВЕЦЬКІ ТКАНІ РУШНИКИ

Київ, 2017

Міністерство культури України

Український центр культурних досліджень

Районна державна адміністрація Кролевецького району Сумської області

Періодичний бюлетень «Нематеріальна культурна спадщина України»

КРОЛЕВЕЦЬКІ ТКАНІ РУШНИКИ

Київ, 2017

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ: СТАЛИЙ РОЗВИТОК І НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

УДК 351.85:008 (477) (063) К 906

Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека

УДК 351.85:008 (477) (063) К 906

Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека:

Зб. наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 20 квітня 2017 р., Київ / Український центр культурних досліджень ; заг. ред. О.А. Буценка [та ін.] ; [упор. Босик З.О. ; відп. ред. Телеуця В.В.]. — К. : НАКККіМ, 2017. — Т.І. — 174 с. — 256 с. ISBN 978-966-452-250-9 Збірник упорядковано за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека», яка проведена Українським центром культурних досліджень 20 квітня 2017 р. Наповнення рубрик конференції охоплює актуальні питання в контексті політики держави щодо сталого розвитку і національної безпеки культурної спадщини, акцентуючи увагу на тенденції дослідження, збереження, популяризації, менеджменті, ролі освітніх і наукових організацій та передачі кращих практик у збереженні нематеріальної культурної спадщини, а також знань і навичок у сфері культурології, етнології, філології, педагогіки України та інших країн. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться культурною спадщиною, культурною політикою, культурою, етнологією, філологією.

Редакційна колегія Буценко О.А., в.о. директора Українського центру культурних досліджень (УЦКД), (головний редактор); Дем’ян В.В., учений секретар УЦКД, нац. координатор проекту COMUS, нац. експерт; Бітаєв В.А., доктор філос. наук, професор, член-кор. НАМ України, академік АН вищої освіти України та Української АН, засл. діяч мистецтв України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, начальник Науково-організаційного управління НАМ України; Чернець В.Г., доктор філос. наук, професор, ректор НАКККіМ; Богуцький Ю.П., академік Національної академії мистецтв (НАМ) України, кандидат філософських наук, професор, директор Інституту культурології Національної академії мистецтв України, віце-президент НАМ України, віце- президент Асоціації культурологів України, засл. діяч мистецтв України; Герчанівська П.Е., доктор культурології, професор, зав. кафедри культурології НКККіМ; Чміль Г.П., доктор філос. наук, академік НАМ України; Івановська О.П., доктор філол. наук, професор, завідувач кафедри фольклористики Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка; Арабаджі О.С., канд. географічних наук, доцент, проректор Мелітопольського ДПУ ім. Б.Хмельницького; Босий О.Г., канд. іст. наук, професор кафедри теорії та історії мистецтва Інституту декоративно-прикладного мистецтва та дизайну ім. Михайла Бойчука; Босик З.О., канд. культурології, зав. відділу регіонального культурного розвитку УЦКД; Бриль М.М., канд. психол. наук, с.н.с. УЦКД; Дондюк А.М., канд. філос. наук, с.н.с. Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди; Павленко І.Я., професор кафедри фольклористики Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка, засл. діяч культури України; Пошивайло І.В., канд. іст. наук, засл. діяч культури України, генеральний директор Музею Революції Гідності; Снігирьова Л.М., канд. філол. наук, доц., с.н.с. УЦКД; Телеуця В.В., канд. філол. наук, доц., зав. відділу культурної політики УЦКД.

Рецензенти Волков С.М., доктор культурології, професор, заступник директора Інституту культурології НАМ України; Дмитренко М.К., доктор філол. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики ІМФЕ імені М. Т. Рильського НАН України; Молодиченко В.В., доктор філос. наук, професор, ректор Мелітопольського ДПУ ім. Б. Хмельницького. Схвалено до друку на засіданні Вченої ради Українського центру культурних досліджень Міністерства культури України, протокол № 2 від 28.04.2017 Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. За точність викладених фактів та коректність цитування відповідальність несе автор. УДК 351.85:008 (477) (063) ISBN 978-966-452-250-9 ©УЦКД, 2017 © Автори, 2017