Положення про експертну раду станом на 2023 рік

Про затвердження Положення про Експертну раду з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство культури та інформаційної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 року № 885, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Експертну раду з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури України від 22 травня 2017 року № 439 «Про затвердження Положення про Експертну раду з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 червня 2017 року за № 736/30604.

3. Управлінню охорони культурної спадщини та музеїв (Нечипоренко Ю.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Дуля Я.М.

Міністр

О. Ткаченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
та інформаційної політики
України
14 липня 2021 року № 519

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 вересня 2021 р.
за № 1184/36806

ПОЛОЖЕННЯ
про Експертну раду з питань нематеріальної культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики України

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок утворення та діяльності Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики України (далі – Експертна рада).

2. Експертна рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Міністерства культури та інформаційної політики України.

3. Експертна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини, ратифікованою Законом України «Про приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини» від 06 березня 2008 р. № 132-VI (далі – Конвенція), законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

4. Організаційно-технічне забезпечення діяльності роботи Експертної ради здійснює МКІП.

5. У цьому Положенні терміни «потенційний конфлікт інтересів» та «реальний конфлікт інтересів» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання корупції», інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про культуру».

II. Основні завдання і функції Експертної ради

1. Основним завданням Експертної ради є забезпечення фахового підходу у прийнятті рішень про включення чи виключення елементів нематеріальної культурної спадщини до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

2. Експертна рада відповідно до покладених на неї завдань:

аналізує законодавство України з питань охорони нематеріальної культурної спадщини та практику його застосування;

аналізує проблемні питання у сфері охорони нематеріальної культурної спадщини;

бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері охорони нематеріальної культурної спадщини;

розглядає клопотання та додані матеріали про включення елемента нематеріальної культурної спадщини до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України та приймає рішення відповідно до пунктів 45 розділу ІІ Порядку ведення Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, затвердженого наказом Міністерства культури України від 11 грудня 2017 року № 1319, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 січня 2018 року за № 20/31472.

3. Експертна рада має право:

запрошувати на засідання та залучати в разі потреби до опрацювання окремих питань, що належать до компетенції Експертної ради, представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, в тому числі міжнародних (за погодженням з їх керівниками), науковців, експертів (за згодою), ініціаторів включення елемента нематеріальної культурної спадщини до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, а також носіїв елемента нематеріальної культурної спадщини (за згодою);

утворювати експертні та робочі групи для забезпечення діяльності Експертної ради та опрацювання окремих питань, що належать до її компетенції;

ініціювати проведення громадських обговорень, конференцій, круглих столів, дискусій, нарад з питань, віднесених до компетенції Експертної ради;

отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, ініціаторів включення елемента нематеріальної культурної спадщини до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, а також носіїв елемента нематеріальної культурної спадщини (за згодою) інформацію, необхідну для виконання покладених на Експертну раду завдань.

4. Рішення Експертної ради мають рекомендаційний характер.

III. Структура і склад Експертної ради, права та обов’язки її членів

1. Експертна рада утворюється МКІП та формується на принципі географічної справедливості.

До складу Експертної ради входять представники областей, Національної академії наук України, Національної академії мистецтв України, Національної спілки майстрів України, провідні науковці, фахівці сфери культури та мистецтва, представники організацій громадянського суспільства, діяльність яких пов’язана з охороною нематеріальної культурної спадщини, фахівці-практики у сфері охорони нематеріальної культурної спадщини (за згодою).

Добір кандидатів до складу Експертної ради МКІП здійснює самостійно або шляхом розгляду заяв кандидатів, які надійшли до МКІП за результатами розміщення оголошення про формування складу Експертної ради на вебсайті МКІП.

Загальна кількість членів Експертної ради має становити не менше дев’яти та не більше сімнадцяти осіб.

Членами Експертної ради не можуть бути особи:

які мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

які за рішенням суду визначені недієздатними або дієздатність яких обмежена;

стосовно яких Законом України «Про запобігання корупції» встановлено обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, та/або особи, які мають конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та/або які притягалися до відповідальності за корупційні правопорушення.

Члени Експертної ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

2. До складу Експертної ради входять голова, заступник голови, секретар та члени Експертної ради.

Експертна рада діє з дати затвердження її персонального складу. Персональний склад Експертної ради та зміни до нього затверджується наказом МКІП.

3. Голова Експертної ради та його заступник обираються із числа членів Експертної ради на першому засіданні Експертної ради шляхом відкритого голосування присутніх членів Експертної ради простою більшістю голосів.

Секретарем Експертної ради є уповноважений працівник МКІП без права голосу.

4. Голова Експертної ради:

організовує роботу Експертної ради;

відповідає за виконання покладених на Експертну раду завдань та функцій;

веде засідання Експертної ради, визначає регламент, ставить питання на голосування, оголошує його результати;

забезпечує всебічне та об’єктивне обговорення питань, що розглядаються на засіданні Експертної ради;

підписує протокол засідання Експертної ради;

визначає функції експертних та робочих груп Експертної ради та порядок їх роботи;

контролює питання щодо уникнення потенційного та реального конфліктів інтересів членів Експертної ради;

представляє Експертну раду у взаємовідносинах з МКІП, центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації, підприємствами, установами та організаціями або доручає здійснювати таке представництво члену Експертної ради з питань, визначених на засіданні Експертної ради.

5. Секретар Експертної ради:

здійснює організаційне забезпечення засідань Експертної ради;

формує порядок денний, доводить до відома членів Експертної ради та запрошених осіб порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Експертної ради;

забезпечує підготовку матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях Експертної ради;

забезпечує ведення протоколів засідань Експертної ради;

підписує протокол засідання Експертної ради.

6. Члени Експертної ради мають право:

ознайомлюватися з матеріалами, поданими на розгляд Експертної ради;

викладати письмово окрему думку як додаток до протоколу засідання Експертної ради, що є його невід’ємною частиною;

вносити пропозиції до порядку денного засідання Експертної ради;

ознайомлюватися з протоколами та матеріалами засідання Експертної ради.

7. Члени Експертної ради зобов’язані:

особисто брати участь у роботі Експертної ради, в тому числі у режимі відеоконференцій;

брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

виконувати доручення Голови Експертної ради, надані відповідно до цього Положення;

дотримуватись принципів конфіденційності та нерозголошення інформації, що стала відома у процесі виконання своїх повноважень в роботі Експертної ради, не використовувати таку інформацію у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

бути об’єктивними та неупередженими під час голосування;

повідомляти Голову Експертної ради про наявність реального та/або потенційного конфлікту інтересів за результатами ознайомлення із порядком денним засідання Експертної ради;

дотримуватися вимог чинного законодавства, в тому числі цього Положення.

8. Неналежне виконання членом Експертної ради своїх обов’язків, відсутність без поважних причин на засіданнях Експертної ради більше ніж три рази поспіль чи відсутність більше ніж на половині засідань Експертної ради протягом року є підставою для виключення його зі складу Експертної ради.

9. Пропозиція про виключення зі складу Експертної ради її члена приймається на засіданні Експертної ради, про що повідомляється МКІП шляхом направлення відповідного протоколу засідання Експертної ради або витягу з нього для прийняття рішення про внесення змін до складу Експертної ради.

IV. Порядок роботи Експертної ради

1. Засідання Експертної ради проводяться у разі потреби, в тому числі у режимі відеоконференцій. Дату, час і місце проведення засідання визначає її секретар за погодженням з Головою Експертної ради. Регламент роботи Експертної ради затверджується шляхом голосування на початку засідання.

2. Формою роботи Експертної ради є засідання.

3. Засідання Експертної ради є правомочним у разі участі у ньому більше 2/3 персонального складу членів Експертної ради.

4. Засідання Експертної ради веде її Голова, а в разі його відсутності – заступник Голови або визначений Головою член Експертної ради (у разі відсутності заступника Голови).

5. У разі відсутності секретаря Експертної ради його обов’язки покладаються на іншого члена Експертної ради, уповноваженого Головою Експертної ради.

6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Експертної ради, приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

7. Рішення Експертної ради оформлюються протоколом, який підписується головуючим та секретарем Експертної ради. У протоколі зазначається інформація про відсутність/наявність потенційного та реального конфліктів інтересів членів Експертної ради, присутніх на її засіданні.

8. У разі незгоди члена Експертної ради з її рішенням до протоколу додається його окрема думка, викладена у письмовій формі, яка має бути передана секретарю Експертної ради не пізніше ніж у п’ятиденний строк з дати проведення засідання Експертної ради.

9. Секретар забезпечує зберігання протоколів Експертної ради.

10. У разі неподання інформації щодо існування потенційного або реального конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо після прийняття рішення Експертної ради, таке рішення скасовується та призначається повторне засідання Експертної ради, за результатами якого приймається рішення, яке є остаточним.

11. Результати роботи Експертної ради оприлюднюються на вебсайті МКІП.

Начальник
управління охорони
культурної спадщини та музеїв

Ю. Нечипоренко