ПОРЯДОК створення та ведення Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України

Облікова карткаRekomendacia_do_zapovnennia_obl_kartok

 

Загальні положення

1.1      Цей Порядок визначає механізми створення та ведення Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України (далі – Національний перелік).

1.2.    У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини».

1.3.    Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини», Закону України «Про культуру».

1.4.    Цей Порядок застосовується Міністерством культури України (далі – Мінкультури), уповноваженими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами культури усіх форм власності, іншими організаціями (в т.ч. недержавними), діяльність яких пов’язана із нематеріальною культурною спадщиною.

1.5. Мінкультури забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства рішень про включення або виключення з Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини (далі – НКС).

1.6. Забезпечення ведення Національного переліку, збереження відповідної документації, здійснення моніторингу стану елементів НКС, включених до Національного переліку здійснюється Українським центром культурних досліджень (далі – УЦКД).

 

ІІ. Створення та ведення Національного переліку

2.1.  Національний перелік складається із архівної інформації, що заноситься до нього у формі заповнених облікових карток на елементи НКС у паперовому вигляді та їх електронних копій, а також допоміжних паперових матеріалів і їх електронних копій, аудіо, фото, відео матеріалів, які зберігаються на окремих носіях інформації (касета, диск, флеш-пам’ять тощо).

2.2.    До розгляду пропозицій щодо включення, або виключення елементів НКС до/із Національного переліку, залучається Експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Мінкультури України (далі – Експертна рада), для отримання незалежної експертної оцінки поданої документації про елементи НКС та стану життєздатності елемента НКС.

2.3. Заявки про включення елементів НКС до Національного переліку формуються шляхом заповнення облікової картки елемента НКС.

2.4. Право на підготовку облікової картки мають представники державних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних, комунальних або приватних підприємств, установ і організацій, громадських та благодійних організацій, об’єднань національних меншин, релігійних громад, творчих колективів та спілок (далі – Ініціативна група).

2.5.  Інформація, що міститься у Національному переліку, відображається у вільному доступі у мережі Інтернет на сайті УЦКД.

2.6.  Забороняється включення елементу(ів) НКС до Національного переліку без заповнення облікової(их) картки(ок) та прийняття відповідного рішення Експертною радою.

 

ІІІ. Оформлення та подання облікових карток

 3.1. Облікові картки на елементи НКС у друкованому та електронному вигляді, а також допоміжні матеріали до них, електронні копії, аудіо, фото, відео матеріали на електронних носіях інформації (в т.ч., які містять згоду носіїв НКС на занесення елементу НКС до Національного переліку та його оприлюднення) подаються Ініціативною групою до Міністерства культури України.

Електронні копії всіх матеріалів надсилаються на електронну поштову скриньку УЦКД.

3.2. При наявності на місцевому рівні місцевих переліків елементів НКС (далі – Місцевий перелік), елемент НКС, що пропонується до внесення у Національний список, також може бути внесений до Місцевих переліків. Інформація про це зазначається у відповідній обліковій картці. Включення елементу НКС до Місцевого переліку не є обов’язковою умовою.

3.3.  Право підпису облікових карток та подання їх на розгляд Мінкультури здійснюється виключно керівниками юридичних осіб, зокрема, державних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організації незалежно від форми власності, громадськими та благодійними організаціями, об’єднаннями національних меншин, релігійними громадами, творчими колективами, спілками та іншими об’єднаннями громадян, за виключенням політичних партій.

3.4.  Відповідальність за повноту та достовірність інформації, зазначеної в обліковій картці, несуть керівники організацій, що її підготували.

 

IV. Порядок розгляду облікових карток

 4.1. Елемент НКС, що включається до Національного переліку, повинен відповідати таким критеріям:

практикуватися (функціонувати) на момент складання облікової картки на території України;

представляти традиційну українську національну культуру або традиційні культури національних меншин, що проживають на території України;

пройти процес передачі від покоління до покоління на момент включення;

представляти знання, навички, практики, уміння, звичаї, обряди, святкування, виконавські мистецтва та інші явища нематеріального характеру;

визнаватися спільнотами або групою осіб як їх нематеріальна культурна спадщина.

4.2. Елемент НКС не повинен:

містити заборонену інформацію;

наносити шкоду життю та здоров’ю людини;

розпалювати міжнаціональну та релігійну ворожнечу;

бути об’єктом авторського права та/або мати запатентовану назву.

4.3. Експертна рада на своєму найближчому засіданні здійснює технічну оцінку зазначеної у обліковій картці інформації повноти поданого пакету документів та готує експертний висновок. Експертний висновок готується у строк не більше 30 днів.

У разі потреби для підготовки експертного висновку можуть залучатися інші фахівці, які не входять до складу Експертної ради.

4.4. Експертна рада у термін не більше ніж 3 місяці від дати подання на розгляд матеріалів на елемент НКС, на підставі експертного висновку уповноважених членів (члена) Експертної ради приймає одне з таких рішень:

1) рекомендувати елемент НКС для включення до Національного переліку;

2) повернути облікову картку на доопрацювання;

3) відхилити пропозицію про включення елементу НКС до Національного переліку.

4.5. Протокол засідання Експертної ради підписується головою та відповідальним секретарем Експертної ради.

У рішенні Експертної ради в обов’язковому порядку зазначається інформація про відповідність елемента НКС:

критеріям, визначених цим Порядком;

інформації зазначеної в обліковій картці, допоміжних аудіо-, фото-, відео- матеріалах;

наявність згоди носіїв НКС на включення елементу до Національного переліку;

оприлюднення інформації про елемент НКС.

4.6. У разі прийняття Експертною радою рішення про включення елемента НКС до Національного переліку, зазначається життєздатність елемента, ризики та загрози для його подальшого функціонування (у разі наявності) з метою вжиття Мінкультури відповідних заходів для його охорони.

4.7. У разі прийняття Експертною радою рішення про направлення облікової картки на доопрацювання, оновлена облікова картка на цей елемент не може бути подана раніше, ніж через 6 місяців після прийняття такого рішення.

4.8. У разі прийняття Експертною радою рішення про відхилення пропозиції про включення елемента НКС, оновлена облікова картка на цей елемент може повторно направлятись для розгляду не раніше ніж через 2 роки після прийняття такого рішення.

 

V. Внесення елементів НКС до Національного переліку

 5.1. Рішення Експертної ради про включення або виключення елементів НКС до/із Національного переліку оформлюються протоколом Експертної ради та подається для затвердження Мінкультури відповідним наказом.

5.2.  Після прийняття Міністерством культури рішення про внесення елементу НКС до Національного переліку Облікова картка (у друкованому та електронному форматі) та всі допоміжні матеріали щодо елемента НКС передаються для оприлюднення та подальшого зберігання УЦКД.

 

VI.Зберігання матеріалів щодо елементів НКС,

внесених до Національного переліку

 Оригінали облікових карток елементів НКС, що включені до Національного переліку, а також всі допоміжні матеріали (друковані, аудіо-, фото-, відеоматеріали), а також їх електронні версії зберігаються в УЦКД та розміщуються у відповідних каталогах матеріалів (облікових карток та допоміжних матеріалів) та інших необхідних базах даних з відкритим доступом до них.

 

VIІ. Охорона елементів НКС,

внесених до Національного переліку

 7.1.   Мінкультури України протягом 1 місяця з моменту внесення елементу НКС до Національного переліку, надсилає структурним підрозділам у сфері культури обласних та Київської міської державних адміністрацій, уряду АР Крим копію облікової картки елементу НКС, який внесений до Національного переліку, копії допоміжних матеріалів та рішення Експертної ради стосовно життєздатності цього елемента з відповідними рекомендаціями щодо охорони.

У разі наявності ризиків та загроз подальшому функціонуванню елементу НКС, структурні підрозділи у сфері культури обласних та Київської міської державних адміністрацій, уряду АР Крим, протягом 3 місяців з дня одержання зазначених документів, зобов’язані забезпечити розроблення плану заходів з охорони елементу НКС та повідомити Мінкультури України про прийняте рішення.

7.2.  Відповідальним на національному рівні за охорону елементів НКС внесених до Національного переліку є Мінкультури.

 

VIIІ. Моніторинг стану життєздатності елементів НКС,
внесених до Національного переліку

 8.1.   З метою забезпечення на національному і місцевому рівнях належної охорони елементів НКС, включених до Національного переліку кожні 4 роки проводиться моніторинг життєздатності елементів НКС починаючи з дати внесення елементу до Національного переліку.

8.2.   Кожні 4 роки з моменту внесення елементу НКС до Національного переліку структурні підрозділи з питань культури обласних та Київської міської державних адміністрацій, уряду АР Крим, що відповідають за сферу культури подають до Експертної ради оновлену облікову картку на елемент НКС, на підставі якої здійснюється оцінка ступеню життєздатності елемента.

У разі потреби, Експертна рада має право вимагати оновлення всіх допоміжних матеріалів на елемент, що містяться у Національному переліку.

8.3. Елемент НКС може бути виключений із Національного переліку на підставі рішення Експертної ради, якщо він перестав відповідати одному з критеріїв, визначених пунктом 4.1 цього Порядку.

Прийняте Мінкультури рішення доводиться до відома УЦКД для внесення відповідної інформації до Національного переліку.

У випадку погіршення стану життєздатності елемента головою Експертної ради на підставі відповідного заключення Експертної ради готується та подається Міністру культури доповідна записка для вжиття невідкладних заходів з охорони елемента НКС.

 

ІХ. Оприлюднення Національного переліку
та відповідної інформації

 9.1.   З метою забезпечення доступу громадян до Національного переліку УЦКД створює електронну версію Національного переліку та оприлюднює її на власному або спеціально створеному веб-сайті у мережі Інтернет.

9.2.   Протягом 30 днів з дня прийняття рішення Міністерством культури про включення/виключення елемента НКС до/із Національного переліку або оновлення його облікової картки і допоміжних матеріалів, УЦКД розміщує відповідну документацію/інформацію в мережі Інтернет, оновивши електронну версію Національного переліку.

9.3.   Усі висновки, рекомендації та рішення Експертної ради, що стосуються ступеню життєздатності та охорони елемента НКС, включеного до Національного переліку, розміщуються у відповідних розділах електронної версії Національного переліку на відповідному веб-сайті.

 

Х. Перехідні положення

 Усі елементи НКС, що були включені до Переліку об’єктів (елементів) нематеріальної культурної спадщини України відповідно до наказу Мінкультури від 14.12.2012 № 1521 (із змінами), автоматично заносяться до Національного переліку.

 

 

Начальник управління стратегічного

планування та розвитку                                                                            Є.В. Лавро

 

ЕКСПЕРТНА РАДА З ПИТАНЬ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ РЕКОМЕНДУВАЛА МІНКУЛЬТУРИ ВКЛЮЧИТИ 3 НОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕРЕЛІКУ

На засіданні Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини (НКС) було прийнято рішення рекомендувати Міністерству культури України включити елементи (з відредагованими назвами) «Традиція декоративного розпису села Самчики», «Художнє дереворізьблення Чернігівщини» та «Олешнянське гончарство Чернігівщини» до Національного переліку елементів НКС України.

 

Елемент «Традиція декоративного розпису села Самчики»

Самчиківський розпис походить з села Самчики Старокостянтинівського району Хмельницької області. Самчиківський розпис переважно сюжетний, виконується великим зубчастим малюнком, схожим на гобеленовий. Для даного розпису характерне активне заповнення площини крупними масивними елементами, які членуються за допомогою контрастних або супідрядних кольорів. Його особливістю є мотив вигнутого пера, зубчастого листя, язички пелюсток квітів, враження недбалості у вигнутих лініях візерунків, що є своєрідними складовими художньої мови майстрів.

I am message box. Click edit button to change this text.

Toggle title

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Елемент «Художнє дереворізьблення Чернігівщини»

Чернігівська школа різьблення по дереву значно відрізнялась від Полтавського та Київського полісся за композицією та поєднанням елементів. Значною відмінністю Чернігівських різьбярів було використання в орнаментах солярних розеток, які відрізнялись за кількістю їх використання у роботі, по моделюванню в поєднанні трикутних елементів виїмчастого різьблення (сливки).

Елемент «Олешнянське гончарство Чернігівщини»

Олешнянські вироби мають дещо видовжену округлу форму та силуети з плавними лініями. Декоративна система включає досить широкий набір прийомів: гравірування, (або ритування), штампування, ліплення, димлення з лискуванням, що інколи доповнюється рельєфним чи ліпленим орнаментом. Оздоблюється під поливним розписом ангобами білого, чорного, синього, зеленого, жовтуватого кольорів.

Порядок створення та ведення Національного переліку елементів НКС України

І. Загальні положення

 

1. Цей Порядок визначає механізм створення та ведення Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України – державної інформаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та доступ до інформації про наявні на території України елементи нематеріальної культурної спадщини з метою їх охорони (далі – Національний перелік).

 

2. У цьому Порядку терміни вживають у таких значеннях:

елемент нематеріальної культурної спадщини (елемент НКС) – форма вираження нематеріальної культурної спадщини, що передається від покоління до покоління, постійно відтворюється спільнотами та групами і проявляється, зокрема, в усних традиціях, виконавському мистецтві, звичаях, обрядах, святкуваннях, знаннях і практиках, що стосуються природи та Всесвіту, навичках, пов’язаних із традиційними ремеслами (народними художніми промислами), виховними й освітніми традиціями тощо;

життєздатність елемента НКС – такий стан функціонування елемента НКС, який не містить ризиків для безперервної передачі цієї спадщини від покоління до покоління;

ідентифікація елементів НКС – виявлення, дослідження, фіксація на електронних носіях інформації елементів НКС, створення і ведення їх переліків;

місцевий перелік елементів НКС – інформаційна база, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік і доступ до інформації щодо наявних у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці елементів НКС з метою їх охорони;

носій нематеріальної культурної спадщини – окрема особа або         група(и) осіб, які є носіями та зберігачами знань про елементи НКС і відтворюють їх;

облікова картка елемента НКС – документ, що містить відомості про елемент НКС та визначає заходи з його охорони;

охорона елемента НКС – система заходів, вжитих з метою забезпечення життєздатності елемента НКС, що включає його ідентифікацію, документування, дослідження, збереження, захист, популяризацію, підвищення його ролі та передання наступним поколінням, а також відродження різних аспектів такої спадщини;

термін «нематеріальна культурна спадщина» (далі – НКС) вживається у значенні, наведеному у Законі України «Про культуру»;

галузь НКС, представлена елементом НКС, визначається відповідно до частини другої статті 2 Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини, прийнятої 17 жовтня 2003 року у м. Парижі (далі – Конвенція).

 

3. Національний перелік формується на підставі інформації, що міститься в обліковій картці елемента НКС, допоміжних матеріалах, які фіксують і демонструють елемент НКС (аудіо-, фото-, відеоматеріали, що зберігаються на окремих електронних носіях інформації (оптичний диск, карта пам’яті, флеш-пам’ять, твердий диск) (далі – допоміжні матеріали)).

 

4. Елемент НКС, що включається до Національного переліку, повинен відповідати таким критеріям:

представляти принаймні одну галузь НКС, визначену Конвенцією;

представляти традиційну українську культуру або традиційні культури національних меншин, що проживають на території України;

визнаватися спільнотами або групою осіб як їх НКС;

пройти процес передання від покоління до покоління на дату подання клопотання про його включення до Національного переліку;

застосовуватися на практиці (функціонувати) на дату подання клопотання про його включення до Національного переліку.

 

5.                 До Національного переліку не включаються елементи НКС, які:

можуть спричиняти шкоду життю і здоров’ю людини;

спрямовані на розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі;

є об’єктами авторського права та/або мають запатентовану назву.

 

6. До Національного переліку включаються такі відомості:

назва елемента НКС;

охоронний номер;

галузь НКС, представлена елементом НКС;

ареал сучасного побутування;

носій (носії) елемента НКС (за згодою);

установа, організація, що вживає заходів для охорони елемента НКС;

дата і номер рішення про включення елемента НКС до Національного переліку (або про виключення з нього).

 

7. Ведення Національного переліку здійснює Мінкультури.

Національний перелік ведеться у паперовій та електронній формах.

Електронна версія Національного переліку оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.

Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України затверджується наказом Мінкультури.

 

 

ІІ. Порядок включення елементів НКС

до Національного переліку та внесення змін до нього

 

1.                           Клопотання про включення елемента НКС до Національного переліку та внесення змін до нього (зміна відомостей про елемент НКС, виключення елемента НКС з Національного переліку) можуть подавати до Мінкультури органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації всіх форм власності, творчі спілки, громадські об’єднання, діяльність яких пов’язана з охороною НКС (далі – ініціатори).

До клопотання додаються:

облікова картка елемента нематеріальної культурної спадщини України, складена за зразком згідно з додатком до цього Порядку;

допоміжні матеріали.

Інформація щодо включення елемента НКС до місцевого переліку елементів НКС зазначається в обліковій картці. Включення елемента НКС до місцевого переліку елементів НКС не є обов’язковою умовою для включення елемента до Національного переліку.

 

2. Клопотання про включення елемента НКС приймається Мінкультури двічі на рік (до 15 квітня та 15 жовтня).

 

3. Мінкультури перевіряє повноту поданого пакета документів, здійснює технічну перевірку електронних носіїв інформації, на яких містяться допоміжні матеріали.

У разі подання документів не в повному обсязі або виявлення технічних недоліків електронних носіїв інформації, на яких збережено допоміжні матеріали, Мінкультури у строк, що не перевищує 15 календарних днів з дня, наступного за днем надходження клопотання, повертає його ініціатору із зазначенням підстав повернення та пропозиціями щодо усунення відповідних недоліків.

Після усунення недоліків клопотання може бути повторно подано до настання однієї з граничних дат, визначених пунктом 2 цього розділу.

Клопотання, які відповідають вимогам, визначеним у пункті 1 цього розділу, Мінкультури передає на розгляд Експертній раді з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури України, яка діє відповідно до Положення про Експертну раду з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури України, затвердженого наказом Мінкультури від 22 травня 2017 року № 439, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2017 року за № 736/30604 (далі – Експертна рада).

 

4. Експертна рада у строк, що не перевищує 30 днів з дати надходження пакета документів, готує рішення про достовірність поданої інформації, достатність допоміжних матеріалів, відповідність елемента НКС критеріям, визначеним у пункті 4 розділу І цього Порядку, стан життєздатності елемента НКС, ареал його сучасного побутування (поширення інформації) та пропозиції щодо його включення до Національного переліку.

До роботи Експертної ради можуть залучатися інші фахівці, незалежні експерти, що не є членами Експертної ради.

 

5. Експертна рада на черговому засіданні на підставі поданих документів та експертного(их) висновку(ів) приймає рішення, в якому зазначаються відомості щодо:

достатності і достовірності інформації про елемент НКС в обліковій картці та допоміжних матеріалах;

відповідності елемента НКС критеріям, визначеним у пункті 4 розділу І цього Порядку;

ареалу його сучасного побутування (поширення інформації);

життєздатності елемента НКС, ризиків та загроз щодо його подальшого функціонування (у разі включення елемента НКС до Національного переліку).

Крім зазначених відомостей, у рішенні додається рекомендація (включити елемент НКС до Національного переліку; внести зміни до відомостей про елемент НКС; відхилити клопотання у зв’язку з невідповідністю елемента НКС критеріям, визначеним у пункті 4 розділу І цього Порядку; повернути документи ініціатору для усунення недоліків в обліковій картці та допоміжних матеріалах (із зазначенням недоліків, які належить виправити)).

 

6. Наказ Мінкультури про включення елемента НКС до Національного переліку або про внесення змін до нього, прийнятий за результатами розгляду рекомендацій Експертної ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття доводиться до відома Експертної ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінкультури та в інший прийнятний спосіб.

 

7. Елементу НКС у разі включення його до Національного переліку присвоюється охоронний номер, який не може дублюватися.

Охоронний номер елемента НКС складається з цілого числа та літер «н.к.с.», що розділені крапкою.

Охоронний номер елемента НКС не може бути використаний повторно.

 

8. Клопотання про включення елемента НКС до Національного переліку та про внесення змін до нього, відхилене Мінкультури або повернуте для усунення недоліків, може бути повторно подано до настання однієї з граничних дат, визначених пунктом 2 цього розділу.

 

9. Виключення елемента НКС з Національного переліку можливе за рекомендацією Експертної ради в порядку, визначеному пунктами 4, 5 цього розділу, та за результатами моніторингу стану життєздатності елемента НКС.

 

ІІІ. Зберігання інформації про елементи НКС

 

1. Оригінали облікових карток і допоміжних матеріалів, рішення Експертної ради зберігаються в Мінкультури.

 

2. Облікова картка, допоміжні матеріали та рішення щодо елемента НКС, включеного до Національного переліку, долучаються до відповідного запису в електронній версії Національного переліку.

3. Рішення щодо елемента НКС, виключеного з Національного переліку, розміщуються у відповідних розділах його електронної версії.

ІV. Заходи для охорони та моніторингу

стану життєздатності елементів НКС

 

1. Мінкультури у строк, що не перевищує 30 днів з дати включення елемента НКС до Національного переліку, надсилає органу виконавчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері культури, структурним підрозділам у сфері культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – органи у сфері культури) копії облікової картки елемента НКС, допоміжних матеріалів, рішення Експертної ради, а також рекомендації та пропозиції щодо забезпечення охорони елемента НКС (за наявності).

 

2. З метою забезпечення охорони елементів НКС, включених до Національного переліку, здійснюється моніторинг життєздатності елементів НКС (далі – моніторинг).

Моніторинг здійснюють органи у сфері культури та Український центр культурних досліджень (далі – УЦКД).

 

3.  Органи у сфері культури подають до УЦКД з урахуванням директив Міжурядового комітету з охорони НКС таку інформацію:

1) до 20 листопада щороку:

щодо стану наявних у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць елементів НКС, включених до Національного переліку та Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства і Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони (далі – списки ЮНЕСКО);

щодо стану реалізації положень Конвенції;

 

2)                 до 31 серпня один раз на 4 роки, починаючи з дати включення кожного елемента НКС до відповідного списку ЮНЕСКО, для підготовки відповідно до статті 29 Конвенції звітів Міжурядовому комітету з охорони НКС:

щодо наявних у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць елементів НКС, включених до списків ЮНЕСКО;

щодо вжитих заходів для охорони елементів НКС, включених до списків ЮНЕСКО.

Форми подання такої інформації затверджуються наказом Мінкультури.

 

4. УЦКД на підставі поданої органами у сфері культури інформації та власних досліджень подає до Мінкультури:

до 20 грудня щороку ‒ узагальнений звіт про стан реалізації Конвенції та моніторингове дослідження про стан життєздатності елементів НКС, включених до Національного переліку та списків ЮНЕСКО, в якому зазначаються фактори, що впливають на життєздатність елементів НКС, заплановані і вжиті заходи для охорони елементів НКС та їх результати;

до 01 жовтня один раз на 4 роки, починаючи з дати включення кожного елемента НКС до відповідного списку ЮНЕСКО, ‒ моніторингове дослідження про стан життєздатності елементів НКС, включених до списків ЮНЕСКО, заплановані та вжиті заходи для охорони елементів НКС та їх результати.

 

5. Матеріали, зазначені у пункті 4 цього розділу, Мінкультури протягом п’яти робочих днів з дати надходження передає на розгляд Експертній раді.

Експертна рада не пізніше ніж через 30 днів з дати надходження зазначених матеріалів рекомендує Мінкультури:

вимагати оновлення всіх матеріалів на елемент НКС у разі виявлення недостовірної інформації;

вжити невідкладних заходів для забезпечення збереження елемента НКС у разі погіршення стану його життєздатності;

виключити елемент НКС з Національного переліку в разі, якщо він перестав відповідати одному з критеріїв, визначених пунктом 4 розділу і цього Порядку.

Джерело: https://mkip.gov.ua/content/poryadok-vedennya-nacionalnogo-pereliku-elementiv-nks.html