ПОРЯДОК створення та ведення Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України

Облікова карткаRekomendacia_do_zapovnennia_obl_kartok

 

Загальні положення

1.1      Цей Порядок визначає механізми створення та ведення Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України (далі – Національний перелік).

1.2.    У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини».

1.3.    Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини», Закону України «Про культуру».

1.4.    Цей Порядок застосовується Міністерством культури України (далі – Мінкультури), уповноваженими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами культури усіх форм власності, іншими організаціями (в т.ч. недержавними), діяльність яких пов’язана із нематеріальною культурною спадщиною.

1.5. Мінкультури забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства рішень про включення або виключення з Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини (далі – НКС).

1.6. Забезпечення ведення Національного переліку, збереження відповідної документації, здійснення моніторингу стану елементів НКС, включених до Національного переліку здійснюється Українським центром культурних досліджень (далі – УЦКД).

 

ІІ. Створення та ведення Національного переліку

2.1.  Національний перелік складається із архівної інформації, що заноситься до нього у формі заповнених облікових карток на елементи НКС у паперовому вигляді та їх електронних копій, а також допоміжних паперових матеріалів і їх електронних копій, аудіо, фото, відео матеріалів, які зберігаються на окремих носіях інформації (касета, диск, флеш-пам’ять тощо).

2.2.    До розгляду пропозицій щодо включення, або виключення елементів НКС до/із Національного переліку, залучається Експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Мінкультури України (далі – Експертна рада), для отримання незалежної експертної оцінки поданої документації про елементи НКС та стану життєздатності елемента НКС.

2.3. Заявки про включення елементів НКС до Національного переліку формуються шляхом заповнення облікової картки елемента НКС.

2.4. Право на підготовку облікової картки мають представники державних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних, комунальних або приватних підприємств, установ і організацій, громадських та благодійних організацій, об’єднань національних меншин, релігійних громад, творчих колективів та спілок (далі – Ініціативна група).

2.5.  Інформація, що міститься у Національному переліку, відображається у вільному доступі у мережі Інтернет на сайті УЦКД.

2.6.  Забороняється включення елементу(ів) НКС до Національного переліку без заповнення облікової(их) картки(ок) та прийняття відповідного рішення Експертною радою.

 

ІІІ. Оформлення та подання облікових карток

 3.1. Облікові картки на елементи НКС у друкованому та електронному вигляді, а також допоміжні матеріали до них, електронні копії, аудіо, фото, відео матеріали на електронних носіях інформації (в т.ч., які містять згоду носіїв НКС на занесення елементу НКС до Національного переліку та його оприлюднення) подаються Ініціативною групою до Міністерства культури України.

Електронні копії всіх матеріалів надсилаються на електронну поштову скриньку УЦКД.

3.2. При наявності на місцевому рівні місцевих переліків елементів НКС (далі – Місцевий перелік), елемент НКС, що пропонується до внесення у Національний список, також може бути внесений до Місцевих переліків. Інформація про це зазначається у відповідній обліковій картці. Включення елементу НКС до Місцевого переліку не є обов’язковою умовою.

3.3.  Право підпису облікових карток та подання їх на розгляд Мінкультури здійснюється виключно керівниками юридичних осіб, зокрема, державних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організації незалежно від форми власності, громадськими та благодійними організаціями, об’єднаннями національних меншин, релігійними громадами, творчими колективами, спілками та іншими об’єднаннями громадян, за виключенням політичних партій.

3.4.  Відповідальність за повноту та достовірність інформації, зазначеної в обліковій картці, несуть керівники організацій, що її підготували.

 

IV. Порядок розгляду облікових карток

 4.1. Елемент НКС, що включається до Національного переліку, повинен відповідати таким критеріям:

практикуватися (функціонувати) на момент складання облікової картки на території України;

представляти традиційну українську національну культуру або традиційні культури національних меншин, що проживають на території України;

пройти процес передачі від покоління до покоління на момент включення;

представляти знання, навички, практики, уміння, звичаї, обряди, святкування, виконавські мистецтва та інші явища нематеріального характеру;

визнаватися спільнотами або групою осіб як їх нематеріальна культурна спадщина.

4.2. Елемент НКС не повинен:

містити заборонену інформацію;

наносити шкоду життю та здоров’ю людини;

розпалювати міжнаціональну та релігійну ворожнечу;

бути об’єктом авторського права та/або мати запатентовану назву.

4.3. Експертна рада на своєму найближчому засіданні здійснює технічну оцінку зазначеної у обліковій картці інформації повноти поданого пакету документів та готує експертний висновок. Експертний висновок готується у строк не більше 30 днів.

У разі потреби для підготовки експертного висновку можуть залучатися інші фахівці, які не входять до складу Експертної ради.

4.4. Експертна рада у термін не більше ніж 3 місяці від дати подання на розгляд матеріалів на елемент НКС, на підставі експертного висновку уповноважених членів (члена) Експертної ради приймає одне з таких рішень:

1) рекомендувати елемент НКС для включення до Національного переліку;

2) повернути облікову картку на доопрацювання;

3) відхилити пропозицію про включення елементу НКС до Національного переліку.

4.5. Протокол засідання Експертної ради підписується головою та відповідальним секретарем Експертної ради.

У рішенні Експертної ради в обов’язковому порядку зазначається інформація про відповідність елемента НКС:

критеріям, визначених цим Порядком;

інформації зазначеної в обліковій картці, допоміжних аудіо-, фото-, відео- матеріалах;

наявність згоди носіїв НКС на включення елементу до Національного переліку;

оприлюднення інформації про елемент НКС.

4.6. У разі прийняття Експертною радою рішення про включення елемента НКС до Національного переліку, зазначається життєздатність елемента, ризики та загрози для його подальшого функціонування (у разі наявності) з метою вжиття Мінкультури відповідних заходів для його охорони.

4.7. У разі прийняття Експертною радою рішення про направлення облікової картки на доопрацювання, оновлена облікова картка на цей елемент не може бути подана раніше, ніж через 6 місяців після прийняття такого рішення.

4.8. У разі прийняття Експертною радою рішення про відхилення пропозиції про включення елемента НКС, оновлена облікова картка на цей елемент може повторно направлятись для розгляду не раніше ніж через 2 роки після прийняття такого рішення.

 

V. Внесення елементів НКС до Національного переліку

 5.1. Рішення Експертної ради про включення або виключення елементів НКС до/із Національного переліку оформлюються протоколом Експертної ради та подається для затвердження Мінкультури відповідним наказом.

5.2.  Після прийняття Міністерством культури рішення про внесення елементу НКС до Національного переліку Облікова картка (у друкованому та електронному форматі) та всі допоміжні матеріали щодо елемента НКС передаються для оприлюднення та подальшого зберігання УЦКД.

 

VI.Зберігання матеріалів щодо елементів НКС,

внесених до Національного переліку

 Оригінали облікових карток елементів НКС, що включені до Національного переліку, а також всі допоміжні матеріали (друковані, аудіо-, фото-, відеоматеріали), а також їх електронні версії зберігаються в УЦКД та розміщуються у відповідних каталогах матеріалів (облікових карток та допоміжних матеріалів) та інших необхідних базах даних з відкритим доступом до них.

 

VIІ. Охорона елементів НКС,

внесених до Національного переліку

 7.1.   Мінкультури України протягом 1 місяця з моменту внесення елементу НКС до Національного переліку, надсилає структурним підрозділам у сфері культури обласних та Київської міської державних адміністрацій, уряду АР Крим копію облікової картки елементу НКС, який внесений до Національного переліку, копії допоміжних матеріалів та рішення Експертної ради стосовно життєздатності цього елемента з відповідними рекомендаціями щодо охорони.

У разі наявності ризиків та загроз подальшому функціонуванню елементу НКС, структурні підрозділи у сфері культури обласних та Київської міської державних адміністрацій, уряду АР Крим, протягом 3 місяців з дня одержання зазначених документів, зобов’язані забезпечити розроблення плану заходів з охорони елементу НКС та повідомити Мінкультури України про прийняте рішення.

7.2.  Відповідальним на національному рівні за охорону елементів НКС внесених до Національного переліку є Мінкультури.

 

VIIІ. Моніторинг стану життєздатності елементів НКС,
внесених до Національного переліку

 8.1.   З метою забезпечення на національному і місцевому рівнях належної охорони елементів НКС, включених до Національного переліку кожні 4 роки проводиться моніторинг життєздатності елементів НКС починаючи з дати внесення елементу до Національного переліку.

8.2.   Кожні 4 роки з моменту внесення елементу НКС до Національного переліку структурні підрозділи з питань культури обласних та Київської міської державних адміністрацій, уряду АР Крим, що відповідають за сферу культури подають до Експертної ради оновлену облікову картку на елемент НКС, на підставі якої здійснюється оцінка ступеню життєздатності елемента.

У разі потреби, Експертна рада має право вимагати оновлення всіх допоміжних матеріалів на елемент, що містяться у Національному переліку.

8.3. Елемент НКС може бути виключений із Національного переліку на підставі рішення Експертної ради, якщо він перестав відповідати одному з критеріїв, визначених пунктом 4.1 цього Порядку.

Прийняте Мінкультури рішення доводиться до відома УЦКД для внесення відповідної інформації до Національного переліку.

У випадку погіршення стану життєздатності елемента головою Експертної ради на підставі відповідного заключення Експертної ради готується та подається Міністру культури доповідна записка для вжиття невідкладних заходів з охорони елемента НКС.

 

ІХ. Оприлюднення Національного переліку
та відповідної інформації

 9.1.   З метою забезпечення доступу громадян до Національного переліку УЦКД створює електронну версію Національного переліку та оприлюднює її на власному або спеціально створеному веб-сайті у мережі Інтернет.

9.2.   Протягом 30 днів з дня прийняття рішення Міністерством культури про включення/виключення елемента НКС до/із Національного переліку або оновлення його облікової картки і допоміжних матеріалів, УЦКД розміщує відповідну документацію/інформацію в мережі Інтернет, оновивши електронну версію Національного переліку.

9.3.   Усі висновки, рекомендації та рішення Експертної ради, що стосуються ступеню життєздатності та охорони елемента НКС, включеного до Національного переліку, розміщуються у відповідних розділах електронної версії Національного переліку на відповідному веб-сайті.

 

Х. Перехідні положення

 Усі елементи НКС, що були включені до Переліку об’єктів (елементів) нематеріальної культурної спадщини України відповідно до наказу Мінкультури від 14.12.2012 № 1521 (із змінами), автоматично заносяться до Національного переліку.

 

 

Начальник управління стратегічного

планування та розвитку                                                                            Є.В. Лавро