Положення про Експертну раду станом на 2017 рік

Про затвердження Положення про Експертну раду з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури України

Відповідно до підпункту 8 пункту 4пункту 11 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495 (із змінами), НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Положення про Експертну раду з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури України, що додається.
 2. Управлінню стратегічного планування та розвитку (Лавро Є.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури України від 03 жовтня 2013 року № 932“Про затвердження Положення про Експертну раду з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2013 року за № 1794/24326.
 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р.В.

Про Експертну раду з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури України

 1. Загальні положення
 2. Це Положення визначає порядок утворення та діяльності Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури України (далі – Експертна рада).
 3. У цьому Положенні терміни “потенційний конфлікт інтересів”, “реальний конфлікт інтересів” вживаються у значеннях, наведених у Законі України“Про запобігання корупції”.
 4. Експертна рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Мінкультури, що утворений з метою підготовки пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері нематеріальної культурної спадщини, забезпечення фахового підходу до вирішення проблем розвитку цієї сфери.
 5. У своїй діяльності Експертна рада керується Конституцією Українита законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Конвенцією ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини, ратифікованою Законом України “Про приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини” від 06 березня 2008 року № 132-VI (далі – Конвенція), іншими актами законодавства України, у тому числі цим Положенням.
 6. Рішення про утворення або ліквідацію Експертної ради, її кількісний та персональний склад затверджуються наказами Мінкультури один раз на два роки.
 7. Склад Експертної ради формується з числа висококваліфікованих фахівців-практиків у сфері охорони нематеріальної культурної спадщини.
 8. Експертна рада діє у складі не більше 18 осіб.
 9. Робота Експертної ради здійснюється на громадських засадах.
 10. Основними завданнями Експертної ради є:

надання рекомендацій та пропозицій щодо забезпечення охорони нематеріальної культурної спадщини;

обговорення найважливіших програм і проектів з питань нематеріальної культурної спадщини;

розгляд та участь у розробленні в межах компетенції програм, проектів, концепцій, пропозицій тощо з питань охорони нематеріальної культурної спадщини та міжнародного співробітництва у цій сфері;

розгляд проектів нормативно-правових актів з питань нематеріальної культурної спадщини;

розгляд матеріалів та підготовка рекомендацій щодо включення елементів нематеріальної культурної спадщини до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України (далі – перелік) та внесення змін до нього;

брати участь у:

визначенні ступеня життєздатності елементів нематеріальної культурної спадщини, рекомендованих для включення до Переліку або виключення з нього, на підставі інформації, поданої на розгляд Експертної ради;

розгляді підготовлених для подання на розгляд ЮНЕСКО проектів документів і надання експертних висновків щодо елементів нематеріальної культурної спадщини для включення до репрезентативного списку нематеріальної спадщини людства та списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони ЮНЕСКО;

організації та проведенні робочих зустрічей, конференцій, круглих столів тощо з питань реалізації в Україні положень Конвенції та заходів щодо охорони нематеріальної культурної спадщини України;

іншій діяльності, пов’язаній з реалізацією в Україні положень Конвенції.

 1. Експертна рада має право:

брати участь у проведенні семінарів, конференцій, круглих столів та інших заходів;

отримувати від Мінкультури проекти нормативно-правових актів та інших документів з питань охорони нематеріальної культурної спадщини;

отримувати від центральних та місцевих органів влади інформацію, яка стосується питань охорони нематеріальної культурної спадщини та охорони елементів нематеріальної культурної спадщини, включених до репрезентативного списку нематеріальної спадщини людства, списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони ЮНЕСКО, та Переліку;

утворювати експертні комісії (за потреби).

 1. Член Експертної ради зобов’язаний:

особисто брати участь у роботі Експертної ради;

бути присутнім на засіданнях Експертної ради;

бути об’єктивним та неупередженим під час голосування;

узгоджувати з головою (заступником голови) Експертної ради дії, які виконуються за дорученням чи від імені Експертної ради;

вживати заходів для реалізації рішень Експертної ради;

не допускати конфлікту інтересів;

повідомляти про наявність конфлікту інтересів.

 1. Неналежне виконання членом Експертної ради своїх обов’язків є підставою для позбавлення його повноважень та виключення з персонального складу Експертної ради.

Рішення про виключення зі складу Експертної ради приймається на засіданні Експертної ради у таких випадках:

відсутність члена Експертної ради без поважних причин на засіданнях Експертної ради понад три рази поспіль чи відсутність більше ніж на половині засідань Експертної ради протягом року;

систематичне ухилення члена Експертної ради від виконання покладених на нього обов’язків.

Голова Експертної ради шляхом направлення відповідного протоколу засідання Експертної ради або витягу з нього повідомляє Міністра культури України про необхідність вирішення питання щодо виключення такого члена зі складу Експертної ради.

ІІ. Організація роботи Експертної ради

 1. Експертна рада складається з голови, одного або двох заступників голови, відповідального секретаря та членів Експертної ради.
 2. Голова Експертної ради та його заступник (заступники) обираються на засіданні шляхом відкритого голосування присутніх членів Експертної ради.
 3. Для оперативного вирішення поточних питань створюється президія Експертної ради, до складу якої входять голова Експертної ради, його заступник (заступники), відповідальний секретар, а також члени Експертної ради, обрані на її засіданні.

Засідання президії Експертної ради проводиться у разі потреби.

 1. Голова Експертної ради:

організовує діяльність Експертної ради;

проводить засідання Експертної ради та її президії;

визначає порядок денний засідань Експертної ради;

підписує протоколи засідань Експертної ради;

представляє Експертну раду у взаємовідносинах з Мінкультури, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, установами та організаціями;

може брати участь у засіданнях колегії Мінкультури.

 1. Відповідальний секретар Експертної є працівником Мінкультури та бере участь у засіданнях Експертної ради без права голосу.

Відповідальний секретар Експертної ради:

доводить до відома членів Експертної ради порядок денний, час та місце проведення засідань Експертної ради;

забезпечує ведення протоколів засідань Експертної ради;

доводить рішення за результатами засідання Експертної ради до відома керівництва Мінкультури;

готує матеріали для розгляду на засіданні Експертної ради.

 1. Засідання Експертної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу.

У разі відсутності відповідального секретаря Експертної ради протокол веде особа, уповноважена головуючим на засіданні.

 1. Засідання Експертної ради проводяться головою Експертної ради, а у разі його відсутності – одним із його заступників за дорученням голови Експертної ради.
 2. Рішення Експертної ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Експертної ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
 3. Рішення Експертної ради мають рекомендаційний характер і оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та відповідальним секретарем.

За результатами розгляду пропозицій Експертної ради приймається наказ Мінкультури.

ІІІ. Забезпечення функціонування Експертної ради

 1. Мінкультури забезпечує матеріально-технічне забезпечення засідань Експертної ради та оприлюднює на офіційному веб-сайті інформацію про її роботу.
 2. Наказ Мінкультури, прийняте за результатами розгляду пропозицій Експертної ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.

Начальник управління 
стратегічного планування 
та розвитку 

Є.В. Лавро