УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ 2

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА ВІДДІЛУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Загальні вимоги:

 • Вища освіта за напрямком фінанси / економіка;
 • Знання та практичний досвід застосування національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
 • Глибокі знання МСФЗ і українського законодавства в області бухгалтерського і податкового обліку;
 • Знання поточного законодавства з питань бухгалтерського обліку, критеріїв визначення та методів оцінки активів, зобов’язань, доходів і витрат відповідно до принципів МСФЗ;
 • Навички ділового спілкування, вміння підтримувати партнерські відносини з співробітниками, вміння вирішувати складні задачі;
 • Досвідчений користувач ПК: Office (Word, Excell);
 • Наявність професійних кваліфікацій САР/CIPA тощо буде перевагою;
 • Самостійність, системність, грамотність, відповідальність.

Повинен знати:

 1. Нормативні, методичні та інші керівні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
 2. Облікову політику, систему регістрів обліку, правила документообігу й технологію оброблення облікової інформації в УЦКД.
 3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій.
 4. Систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності й контролю.
 5. Основи трудового законодавства.
 6. Засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв’язку.

Завдання та обов’язки:

 1. Основним завданням заступника головного бухгалтера є ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності УЦКД.
 2. Заступник головного бухгалтера відповідно до покладених на нього завдань:

2.1. Самостійно і в повному обсязі веде облік необоротних активів, запасів, розрахунків та інших активів, облік  заробітної плати, зобов’язань, доходів (надходжень) та витрат з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності УЦКД і технології оброблення облікових даних.

2.2. Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.

2.3. За погодженням з директором УЦКД та головним бухгалтером відділу бухгалтерського обліку подає до органу Казначейства за місцем обслуговування УЦКД документи для перерахування коштів згідно з визначеними податками й платежами, а також для розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов’язань.

2.4. Бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов’язань, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки й псування активів УЦКД.

2.5. Готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.

2.6. Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну.

2.7. Бере участь у підготовці пропозицій щодо:

– внесення змін до обраної облікової політики, удосконалення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу;

– розроблення додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності й контролю господарських операцій;

– забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, інших питань, пов’язаних з інформацією про фінансове становище УЦКД та результати його діяльності.

2.8. Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні та довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку та вносить пропозиції щодо їх впровадження в УЦКД.

2.9. Виконує інші обов’язки згідно з законодавством і доручення головного бухгалтера Відділу бухгалтерського обліку.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у Конкурсі, подає особисто або надсилає поштою такі документи:

 • письмову заяву на ім’я голови конкурсної комісії;
 • копію документа, що посвідчує особу, засвідчена Кандидатом;
 • письмову згоду на обробку персональних даних;
 • біографічну довідку (резюме);
 • копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи у галузі культури, мистецтва, філології, історії, культурної економіки, менеджменту, педагогіки;
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років, завірені в установленому порядку; присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;
 • інформацію про творчий та/або науковий доробок;
 • рекомендації та інші документи на розсуд Кандидата.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Копії документів, які подаються Кандидатом мають бути завірені в установленому порядку. Відповідальність за недостовірність документів несе Кандидат.

Документи приймаються до 28 лютого за адресою: 01054, Україна, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 36-38, Український центр культурних досліджень.

Тел./факс: (044) 272-45-50;

е-mail: info.ukrccs@gmail.com.

Години прийому документів з 9.30 до 17.00 щоденно крім суботи та неділі.

Український центр культурних досліджень оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

 ЗАВІДУВАЧ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ВІДДІЛУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КУЛЬТУРИ:

Загальні вимоги:

 1. Вища освіта ступеня магістра (рівня спеціаліста)культурологічного або мистецького спрямування.
 2. Науковий ступінь доктора наук або доктора філософії/кандидата наук (бажано відповідно в галузях Культура/Мистецтво/Менеджмент/Економіка) або вчене звання.
 3. 5 навчально-методичних та/або наукових праць, які опубліковані протягом останніх 3 років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях.
 4. Досвід роботи на посадах науково-педагогічних або педагогічних працівників не менш 5 років.
 5. Знання англійської мови
 6. Знання MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 7. Загальні знання про співпрацю між ЄС та Україною та АА
 8. Знання програмного забезпечення для розробки інформаційних продуктів

Завдання та обов’язки

 1. Виконує науково-дослідні роботи, передбачені для підрозділу.
 2. Розробляє проекти перспективних і річних планів роботи підрозділу та представляє їх керівництву УЦКД.
 3. Керує розробкою технічних завдань, методичних і робочих програм, техніко-економічних обґрунтувань, прогнозів і пропозицій з розвитку відповідної галузі, культури, науки та техніки, економіки, інших планових документів і методичних матеріалів.
 4. Визначає співвиконавців планових науково-дослідних робіт.
 5. Здійснює наукове керівництво із проблем, передбачених у тематичному плані підрозділу, формулює їхні кінцеві цілі й передбачувані результати та бере безпосередню участь у проведенні найважливіших робіт.
 6. Контролює виконання передбачених планом завдань, договірних зобов’язань, а також якість робіт, виконаних фахівцями підрозділу та співвиконавцями.
 7. Забезпечує дотримання нормативних вимог, комплектність та якісне оформлення документації, дотримання встановленого порядку її узгодження.
 8. Затверджує і подає на розгляд вченої (науково-методичної) ради УЦКД наукові звіти про роботи, виконані підрозділом.
 9. Забезпечує практичне застосування результатів досліджень, авторський нагляд і надання технічної допомоги при їхньому впровадженні.
 10. Забезпечує впровадження інноваційних технологій у культуру та  розробляє інструменти щодо популяризації культури.
 11. Здійснює моніторингову діяльність щодо існуючих грантових пропозицій у сфері культури та контролює процес підготовки та подачі пакету документів на отримання грантової підтримки.
 12. Визначає потреби підрозділу в устаткуванні, матеріалах та інших ресурсах, необхідних для проведення робіт, і вживає заходів по забезпеченню підрозділу цими ресурсами, схоронності встаткування, апаратури та приладів, їхньому раціональному використанню.
 13. Організує роботу з патентування та ліцензування наукових і технічних досягнень, реєстрації винаходів і раціоналізаторських пропозицій.
 14. Забезпечує підвищення ефективності роботи підрозділу, раціональне розміщення працівників, вживає заходів по підвищенню їхньої творчої активності та координує їхню роботу.
 15. Стежить за безпечним проведенням робіт, дотриманням правил і норм охорони праці.
 16. Бере участь у підборі кадрів, проводить роботу з їхньої атестації та оцінки діяльності, підвищенню кваліфікації, вносить пропозиції по оплаті праці та матеріальному стимулюванню працівників з урахуванням особистого внеску в загальні результати роботи підрозділу.
 17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.
 18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

Повинен знати:

 1. Наукові проблеми відповідної області знань, науки і техніки, напрямки розвитку галузі культури, керівні матеріали вищих органів.
 2. Вітчизняні і закордонні досягнення з цих питань.
 3. Новітні методи, засоби і практику планування, організації, проведення і впровадження наукових досліджень і розробок (оцінки, патентно-інформаційного забезпечення, випуску наукової та науково-технічної документації і т.п.).
 4. Конституцію України; закони України; акти Президента України; Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо культурної галузі; накази та розпорядження Міністерства культури України; інші законодавчі та нормативно-правові акти з питань культури; правила і норми охорони і безпеки праці, протипожежної безпеки; технологію організації методичної, науково-методичної, науково-дослідної роботи; Міжнародні конвенції (Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини, 2003 р., Конвенція про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження, 2005 р.), сучасні форми і методи впровадження інноваційних технологій у культуру.
 5. Основні методи пошуку, збору, зберігання, обробки, надання, розповсюдження інформації, необхідної для здійснення науково-дослідної діяльності у сфері інноваційних технологій та популяризації культури.

Повинен знати та застосовувати у діяльності:

 1. Встановлений порядок організації, планування та фінансування, проведення та впровадження наукових досліджень і розробок.
 2. Порядок укладання та виконання договорів при спільному виконанні робіт з іншими установами, організаціями та підприємствами.
 3. Засоби оргтехніки, комунікацій і зв’язку,  устаткування підрозділу, правила його експлуатації.
 4. Порядок складання заявок на винаходи та відкриття, оформлення науково-технічної документації і заявок на придбання приладів, матеріалів, іншого наукового встаткування.
 5. Системи керування науковими дослідженнями та розробками, організації, оцінки та оплати праці науковців, форми їхнього матеріального заохочення;
 6. Діючі положення по підготовці та підвищенню кваліфікації кадрів.
 7. Керівні інструкції з діловодства.
 8. Основи трудового законодавства.
 9. Правила та норми охорони праці та мір техніки безпеки згідно інструкції.

Спеціальні вимоги:

 • наявність у Кандидата власних досліджень в галузях Культура, Мистецтво, Філологія, Історія, Культурна економіка, Менеджмент, Педагогіка, їх актуальність та практичне значення;
 • особистий внесок Кандидата в розроблення сучасних методологій та методик виконання досліджень і розробок, освітніх стандартів, науково-методичного чи навчально-методичного забезпечення в галузях Культура, Мистецтво, Філологія, Історія, Культурна економіка, Менеджмент, Педагогіка;
 • досвід участі у підготовці аналітичних матеріалів у гуманітарній сфері, проведення експертизи за міжнародними програмами;
 • досвід і здатність розроблення стратегій, перспективних планів розвитку закладів культури.

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у Конкурсі, подає особисто або надсилає поштою такі документи:

 • письмову заяву на ім’я голови конкурсної комісії;
 • копію документа, що посвідчує особу, засвідчена Кандидатом;
 • письмову згоду на обробку персональних даних;
 • біографічну довідку (резюме);
 • копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи у галузі культури, мистецтва, філології, історії, культурної економіки, менеджменту, педагогіки;
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років, завірені в установленому порядку; присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;
 • інформацію про творчий та/або науковий доробок;
 • рекомендації та інші документи на розсуд Кандидата.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Копії документів, які подаються Кандидатом мають бути завірені в установленому порядку. Відповідальність за недостовірність документів несе Кандидат.

Документи приймаються до 28 лютого за адресою: 01054, Україна, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 36-38, Український центр культурних досліджень.

Тел./факс: (044) 272-45-50;

е-mail: info.ukrccs@gmail.com.

Години прийому документів з 9.30 до 17.00 щоденно крім суботи та неділі.

Представник регіонального офісу УЦКД

Український центр культурних досліджень оголошує конкурс на заміщення 1 вакантної посади:

– провідний спеціаліст відділу регіональної культурної політики – представника регіонального офісу УЦКД в Івано-Франківській області

Робота включає наступні основні цілі:

 1. Посилення спроможності ключових суб’єктів культури на регіональному та місцевому рівнях з метою впровадження реформ регіональної політики та децентралізації. Це включає в себе вертикальну та горизонтальну координацію та розвиток спроможності на всіх рівнях управління в регіоні.
 2. Розширення прав і можливостей об’єднаних громад з метою надання високоякісних культурних послуг громадянам, що робить внесок у реформу децентралізації, яка триває в України.
 3. Здійснення моніторингу та аналізу діяльності культурних установ та керівних культурних підрозділів з метою подальшої розробки рекомендацій щодо внесення змін до законів та розробку методичних кроків

 

Вимоги до кандидатів:

 • вища освіта ступеня магістра (рівня спеціаліста) в галузі культурного менеджменту та культурної економіки;
 • досвід проектної роботи в галузі культури;
 • досвід написання грантів;
 • знання англійської мови рівня В2;
 • знання MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • загальні знання про співпрацю між ЄС та Україною та АА;
 • знання програмного забезпечення для розробки інформаційних продуктів.

 

Головні функції:

 • проводити моніторинг діяльності галузі культури
 • підтримувати ділові контакти із місцевими органами влади з питань культурної політики;
 • брати участь в офіційних\публічних заходах від імені УЦКД;
 • підтримувати інформаційні кампанії УЦКД на регіональному рівні, та допомагати в організації заходів УЦКД в регіоні;
 • за потреби, писати статті, блоги, розміщувати матеріали УЦКД в місцевих ЗМІ;
 • проводити щомісячно моніторинг висвітлення діяльності УЦКД в регіональних медіа.

 

Умови подачі:

 • Резюме/CV з описом освіти, досвіду роботи (англійською мовою).
 • Мотиваційний лист з описом відповідно до свого досвіду (англійською та українською мовами).
 • 2 власні статті, бажано у форматі який відповідає поняттю “історія успіху”.

Документи надсилати на адресу: info.ukrccs@gmail.com  до 28.02.2019